img
logo
Hızlı Menü
Arama

İş Sürekliliği ve Acil Durum Eylem Planı

Amaç

Bu planın amacı,ALB Menkul Değerler A.Ş.’nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine,düzenleyicikurumlara,diğer aracı kurumlara,piyasa katılımcılarına, personeline ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini ve prosedürlerini belirlemek ve “İş Sürekliliği Yönetimi”nin yükümlülüğünü sağlamaktır.

Olağanüstü durumlarda işin kesintiye uğraması durumunda ALB Menkul Değerler A.Ş.’nin alternatif şirket merkezinde ihtiyaçların karşılanması mali zararların en aza indirilmesi olumsuz durumlarda dahi operasyonların devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için de gerekli organizasyon ve prosedürler bu planda tanımlanmıştır.

Acil ve Beklenmedik Durumun Kapsamı

Şirketin normal operasyonuna devamını engelleyen olaylar, fiziksel ortamın ve altyapının güvenliğine yönelik saldırılar acil tedbirleri içermektedir. Bu durumlar aşağıda tanımlanmıştır;

1- Şirket Merkezine girişin engellenmesi durumu (Yangın, sel patlama, su baskını, protesto eylemleri ve terör saldırısı durumu) 2- Doğal Afetler (Deprem, Fırtına, Sel, Yangın vs.) 3- Şirketin Bilgi İşlem teknolojisinin, iletişim sistemlerinin ve telekomünikasyon alt yapısının kullanılamaz hale gelmesi (Sisteme izinsiz girişler, virüsler ve elektronik saldırılar) 4- Personel sayısında ciddi azalma durumu (Hastalık, iş bırakma, trafik veya uçak kazası, salgın hastalıktan dolayı personelin büyük bölümünün işe gelememesi durumu ve kötü hava koşullarından dolayı ulaşımın sağlanamaması) 5- Finansal piyasalarda oluşabilecek olağanüstü durumlar (Sermaye ve Para piyasalarında işlem yapılamaması, ödeme ve tahsilat sistemlerinin çalışmaması ve şirketin toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır) 6- Bulaşıcı Biyolojik ve Salgın Hastalıklarda çalışanların şirket merkezine ulaşmamaları durumu.

İş Sürekliliği Organizasyonu

Acil ve Beklenmedik olası bir durumda, ALB Menkul Değerler A.Ş.’nin iş süreçlerinde yaşanması muhtemel kesintilerin önlenmesi, bu kesintilerin önlenememesi durumunda ise kesintilerin en kısa süre içerinde atlatılabilmesi ve İş Sürekliliğinin sağlanması için ACİL DURUM KOMİTESİ(ADK) ve komiteye bağlı ekipler oluşturulmuştur.

ALB Menkul Değerler A.Ş. de kurulan bu komite acil durumlarda kriz yönetimini üstlenir ve komiteye bağlı diğer ekipleri yönlendirir. Komite, Yurt İçi Sermaye Piyasaları Direktörü, IT Yazılım Sorumlusu, Mali İşler Müdürü ve Teftiş Birim Yöneticisi tarafından oluşturulmuştur. Komite, altı ayda bir acil ve beklenmedik durumlarda şirkette yapılanları ve olası değişiklikleri görüşmek üzere toplanır. Komite acil ve beklenmedik durumda durumun önem ve derecesini belirleyerek Genel Müdür onayı ile personeli izinden çağırmak ve geçici görevlendirme yaparak Şirketin rutin faliyetlerini sürdürmesine yönelik kararlar alma konusunda yetkilidir.

Dışarıdan hizmet alımı ile gerçekleştirilen hizmetlerde aksama veya kesinti yaşanması durumunda, ADK, yapılan hizmetin içeriğine uygun olarak kurum yetkilisini belirler.

İş Sürekliliği Planı, İş Akışı ve Prosedürler
a-Mali Tablolar ve Mevcut Mevzuat Uyarınca Tutmakla Yükümlü Oldukları Her Türlü Kayıt ve Kıymetli Evrakın Basılı Olarak ve/veya Elektronik Ortamda Saklanması

Mevzuat gereği basılı olarak tutulmakla yükümlü olduğu her türlü kayıt ve kıymetli evrak, basılı olarak şirketin arşivinde saklanmaktadır. Arşive gönderilmeyen kıymetli evraklar ise güncel olarak şirketin içerisinde kilitli dolaplarda saklanmakta ve ayrıca elektronik ortamda da saklanmaktadır. Ayrıca, Menkul Kıymet Giriş Çıkış Fişi,Yevmiye,Defter-i Kebir,İşlem Sonuç Formu,Müşteri Emir Formları,Seans Takip Formları,Hesap Ekstreleri,Nakit alındı-Ödendi Makbuzları,İşlem Dağılım Listesi gibi sıralanan kayıtlar IDB işletim sisteminde elektronik olarak da ayrıca tutulmaktatır.

b-Faaliyetlerimizin Aralıksız Sürdürülebilmesine Yönelik Bilgi İşlem Sistemlerinin Devamlılığının Sağlanması, Yedeklerinin Alınması ve Söz Konusu Elektronik Kayıt Yedeklerinin 5 Yıl Süre ile Saklanması

Acil ve Beklenmedik durum çerçevesinde belirlenen Alternatif Çalışma Merkezinde (AÇM) şirketimiz kullanımına tahsisli iki bilgisayar bulunmaktadır.Bu merkez olağanüstü durumlardan etkilenmeyecek uzaklıkla olmakla beraber gerekli güvenliğe de sahiptir.Bu korunmalı ortamda tüm yedekler digital ortamda alınmaktadır.Basılı evrak azami yasal saklama süresi olan 10 yıl,alınan elektronik yedekler en az 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

İş Sürekliliğini sağlayan tüm ortam tesis edilmiştir. Veri sağlayıcılar (Matriks, İdeal, Foreks), tüm ofis programları, bilgi erişim sistemleri, telefon, faks, yazıcı gibi teknik cihazlar ve tesisler kullanıma hazır durumda bulunmaktadır.

Dışarıdan hizmet alımı yapılan bilgi işlem hizmetlerinden IT yöneticisi sorumludur. Yapılan hizmetlerin içeriğine uygun olarak, IT yöneticisi hizmetlerin önceliğine belirleyerek devamını sağlayacaktır. IT yöneticisi, uzaktan erişim ile Alternatif Çalışma Merkezine erişim sağlayacaktır. Bu merkez üzerinden gerekli çalışmaları yapacaktır.

c-Mali ve Bilgi İletişim Altyapısı Dahil Olmak Üzere Operasyonel Risk Değerlendirmesi

Operasyonel riskler değerlendirilirken, ALB Menkul Değerler A.Ş.’nin tüm faliyetlerinin kesintiye uğraması durumunda gerekli sayıda ehil personel, işlemleri sorunsuz bir şekilde Alternatif Çalışma Merkezin (AÇM)’de yerine getirmesi için ulaştırılarak, kanuni yükümlüklerini ve müşteri işlemlerini yerine getirirler. Şirketin itibarını ve imajını bozacak herhangi bir yaklaşımdan uzak durulacaktır. Takas ve EFT sistemleri açık tutularak müşterilerin sorunsuz bir şekilde varlıklarını istedikleri kurumlara transfer etmesi sağlanacaktır. Acil Durum Komitesi (ADK) iş etki analizleri yaparak, şirketin faaliyetlerinin önem dereceleri ve geri kazanım sürelerini belirlemiş olup kritik süreçlerin geri kazanımı için iş kurtarma planları hazırlamıştır. Kurulan bu alt yapı sayesinde şirket faaliyetlerini engelleyen bir risk bulunmamaktadır.

d-Müşterilere Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki(İşlerliğin Temini) ve Sürekliliğin Sağlanması

Acil ve Beklenmedik durum oluştuğunda, Acil Durum Komitesi(ADK) şirketin işletim kanallarının( telefon,faks,elektronik ortam) tümünün işlerliğini inceler ve hangisinin açık olduğunu belirler.ADK nın belirlediği üye açık olan iletişim kanalları ve mobil(gsm) telefonları kullanarak müşterilerin Şirket’e nasıl ulaşabileceklerini bildirir.Alternatif Çalışma Merkezi(AÇM)nde şirketimizin kullanacağı ve ona tahsis edilmiş iletişim araçları ile işlemler yapılacaktır.Hem müşteriler ile olan iletişim hem de MKK,TAKASBANK,SPK ve EFT ve Takas yapılacak diğer üçüncü taraflar ile olan irtibat bu merkezden sağlanacaktır. AÇM aynı zamanda mevcut işlem sisteminde kesinti olması durumunda da yedek sistem olarak devamlılığı sağlayacak olan merkezdir. Müşteri İşlemlerinde alternatif iletişim kanalları olarak;

Uzaktan Erişim Sistemleri: Bu sistem şirket merkezinde kurulu olup günlük olarak da kullanılmaktadır. Elektronik emir sisteminde bir sorun olması durumunda işlemlerin aktif olarak yapılmasını sağlayacaktır.Bu sistem elektronik emir iletim sistemlerinde olağandışı bir durum yaşanması halinde yedek olarak oluşturulmuştur. Ex-Api Sistemleri: Şirket merkezinde kurulu olan elektronik emir iletim sisteminin yedeği olarak AÇM merkezinde kurulan bilgisayar üzerinden emirler gönderilecektir. Emir İletim Sistemi üzerinden sürekli erişimli,kurum merkezinde sorun olması durumunda çalışmaya devam edecek yedek yapı olarak oluşturulmuştur MKK ve TAKASBANK Bağlantıları: Mevcut Şirket merkezinde sistemde arıza olduğunda AÇM de bulunan yetkilendirilmiş personel tarafından bu merkezden hizmet vermeye devam edilebilecektir. VİOP Sistemleri: Vadeli İşlem Opsiyon Borsasında elektronik ortamda yapılmakta olan işlemlerin yapıldığı bilgisayarda sorun olması durumnda AÇM de bu yapının yedeği oluşturulmuştur.

e-Aracı Kurum Çalışanları ile Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması

Acil ve Beklenmedik Durumlarda komitenin ve kurum çalışanlarının görev ve yetkileri kendileri ile paylaşılmıştır. Acil Durum Komitesi(ADK) kimlerden oluşur, iletişim bilgileri ve ALB Menkul Değerler A.Ş. nin Acil Durum Eylem Planı web sitemizde bulunmaktadır.Olağanüstü durum gerçekleştiğinde Acil Durum Eylem Planını uygulayacak yeterli sayıda ve ehil personelin bulunacağı ve bu planın uygulanacağı varsayılmaktadır.Sorumlu kişilerin AÇM ‘ye erişimi aşağıda düzenlenmiştir.

Mesai saatlerinde veya dışında oluşan bir olağanüstü durumda, Sorumlu ekip elemanları AÇM ‘ne ulaşımdan kendileri sorumludur. Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu ekip üyeleri,iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmişlerdir.ALB Menkul Değerler A.Ş. Acil Durum Komitesi Başkanı ve Destek Ekibi, acil durum ilanından itibaren en kısa süre içerinde AÇM de bir araya geleceklerdir.

Bulaşıcı Biyolojik ve Salgın Hastalıklarda Uygulanacak İş Akış Prosedürleri

Yetkili kurumlar (İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Valilik) tarafından ilan edilecek bulaşıcı salgın hastalık nedeniyle sokağa çıkma yasağı vb. kararların yürürlüğe girmesi durumlarında (Faz III) çalışanlarımızın şirket merkezi veya şubelerine fiziksek erişimi mümkün olmayacaktır.

Faz I

Tüm çalışanların kolaylıkla erişebileceği şirket içinde birçok noktaya kişisel korunmada önlem amacıyla dezenfeksiyon malzemelerinin temin edilerek konumlandırılması, Şirket temizliğinde kullanılan ürünlere dezenfeksiyon malzemelerinin eklenmesi.

Faz II

Çözüm ortakları ve iş ortakları ile önceden planlanmış toplantıların iptal edilmesi, seminerler, etkinlikler, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin askıya alınması.

Faz III

Kurumumuz yaşanacak süreçlerde iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen planı devreye alacaktır.

Bilgi İşlem, Muhasebe / Operasyon, İşlem Masası (Hisse, Viop, Forex) birimlerine dışarıdan kurumsal ağa erişimin sağlanması amacıyla dizüstü bilgisayarların tahsisi yapılmıştır. Bilgisayarlarda kurum güvelik politikalarına uygun olarak uygulama / içerik kısıtlaması yapılmıştır.(GP) Acil durum anında şirket yönetimi tarafından alınacak karara istinaden kurumsal yerel ağ bağlantısına uzaktan erişime izin verilecektir Bilgisayarların kurumsal yerel ağ erişimi yalnızca VPN yazılımı ile mümkün olacaktır. Çalışanlara VPN bağlantısı için gereken kullanıcı bilgileri ve şifreleri teslim edilmiştir. Güvenli bağlantı oluşması için şifre ve mobil telefonlarda yüklü olan token kullanılmaktadır. Birimler uzaktan erişim (VPN) bağlantısını sağladıklarında sadece kendi birimine ait sistemlere erişimlerine izin verilmiştir ve yapılan bağlantıda veriler uçtan uca şifrelenmektedir. Bilgisayarlar üzerinde Soft telefon yazılımları bulunmaktadır ve Müşterilerimiz kurumumuzu telefon ile aradıklarında ilgili çalışanlarımız ile yazılım üzerinden görüşme yapabilmektedir. VPN bağlantıları üzerinden yapılan tüm görüşmeler ses kayıt sisteminde kayıt altına alınmaktadır. VPN bağlantıları üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır.

ALB Yatırım İle Çalışmanız İçin Birkaç Neden:
Güçlü
Sermaye
Güçlü sermayemiz ile kurulduğumuz yıldan bu yana müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet vermekteyiz.
Geniş Ürün
Yelpazesi
Geniş ürün yelpazesi ile VİOP, endeskler, hisseler ve forex çiftleri gibi ürünlerle yatırımlarınızı değerlendirin.
EFT ve Havale İşlemlerinizde Hızlı Para Transferi
Haftanın 5 günü Eft ve Havale transfer işlemlerinizi gerçekleştirerek işlem yapma imkanı sağlıyoruz.
Alt Limitsiz
Hesap Açılışı
Alt limit olmadan dilediğiniz miktar ile hesabınızı açabilir, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz.
Rekabetçi Komisyon Oranları
Rekabetçi komisyon oranları ile Alb Yatırım, müşterilerine sektördeki en rekabetçi ücret ve komisyonları sunuyor.
Analiz
Desteği
Alb Yatırım uzman kadrosu sizin için piyasa dinamiklerini takip ederek portföy önerileri, isabetli tahminler ve analiz desteği sunuyor.
Hemen Türkiye'nin Yatırım Şirketi'nde Yatırıma Başlayın
Hesap Aç
ALB YATIRIM MOBILE APP
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
img
Telefonundan Barkodu Tarat Uygulamamızı İndir ve Hemen Yatırıma Başla
Hızlı Linkler