XELKT
549.93
-0.65
XHARZ
92111.02
-0.12
XUTUM
12636.13
0.05
XSGRT
64952.92
-0.17
XUTEK
14237.31
-0.96
XHOLD
10183.23
-0.22
XU030
12170.32
0.43
XULAS
36577.91
-0.34
XUSIN
14814.83
-0.02
XBANK
16148.68
0.78
XMADN
6819.99
0.08
XU100
11156.2
0.15
XBLSM
5743.24
-1.79
XU050
9862.35
0.27
USDTRY
33.006
-0.25
EURTRY
36.0226
-0.6
XAUUSD
2401.38
-1.82
XAUTRY
79422.29
-1.92

KVKK Politikası

"Kişisel Verilerin Korunması" (KVKK) kanunu uyarınca, veri işleme süreçlerimiz hakkındaki aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.

Hisse ve VİOP İşlemleri İçin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Son Güncelleme: 15 Haziran 2022

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ALB Yatırım) tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Kullanıcıların ALB Yatırım web sitesi kullanımı ile ilgili olarak ALB Yatırım tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin albyatirim.com.tr web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.

ALB Yatırım olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

ALB Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirildiği faaliyetler kapsamında müşterilerine hizmet vermektedir. Bu sebeple gerçekleştirdiğiniz işlem bağlamında kişisel verilerinizin işleme faaliyetleri değişkenlik göstermektedir.

İşbu aydınlatma metni yalnızca hisse senedi ve VİOP işlem süreçleri kapsamında kişisel verisi işlenen ürün/hizmet alıcılarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Diğer süreçler kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatmalar, ilgili işleme faaliyetinin bulunduğu ortamda kişisel verileriniz işlendiği esnada ayrıca gerçekleştirilmektedir.

ALB Yatırım, işbu Aydınlatma hükümlerini işlediği kişisel veriler ile amaçların değişmesine bağlı olarak her zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;
ifade eder.
Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ALB Yatırım veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Verileriniz (Amaçlar ve Hukuki Sebepler)

WEB SİTESİ ZİYARETİ

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız

İlgili Kişi
Kişisel verileri ALB Yatırım tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

ALB Yatırım web sitelerini kullanımınız sebebiyle tarafınıza ait bazı kişisel verileri elde ederiz. Bu kapsamda;
Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

● Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
○ KVKK 5/2a’da belirtilen Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle
  ○ 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu’na (Madde 4’e) istinaden işlenmektedir.

Bunların yanında çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgilendirmeye Çerezlerle İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni’nden (Çerez Aydınlatması) erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerez Aydınlatması’nı inceleyebilirsiniz.

HİSSE SENEDİ VE VİOP İŞLEM SÜREÇLERİ

Hisse Senedi ve VİOP Sözleşmelerinin İmzalanması

İlgili Kişi
Kişisel verileri ALB Yatırım tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kurumumuz aracılığı ile işlem gerçekleştirebilmeniz için öncelikle SPK mevzuatı gereği belirli sözleşmeler imzalamanız, bazı bildirimlerde bulunmanız ve genel müşteri iseniz uygunluk testi yapmanız gerekmektedir. Bu bağlamda;

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No), Finans (Banka Adı, Banka Hesap No, Şube vd.), Müşteri İşlem (Hesap No, Sözleşme Seri No, MKK Sicil No, Yapılan Risk Bildirimleri, Ekstre Gönderim Tercihi, vd.), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Faks Numarası) kişisel verileriniz

● Hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
  ○ Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Hisse Senedi Ve Viop İşlemleri Sözleşmeleri'ne istinaden;

● Faaliyetlerin spk mevzuatına uygun yürütülmesi ve Hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  ○ Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)’deki Çerçeve Sözleşme İmzalama Yükümlülüğü'ne (Madde 26) istinaden;

İşlemleri bir başkası hesabına yapmanız halinde; Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Müşteri İşlem (Hesap No, İmza Tarihi) ve gerçek faydalanıcı bilgileri

● Faaliyetlerin MASAK mevzuatına uygun yürütülmesi amacıyla
 ○ KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  ○ Suç̧ Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikteki Gerçek Faydalanıcının Tanınması Yükümlülüğü‘ne (Madde 17/A) istinaden;

Uygunluk testi kapsamında işlenen; Kimlik (Ad, Soyad, Yaş Grubu), Finans (Yatırım Uzunluğu Beklentisi, Geçmiş Yatırım Bilgileri), İşlem Güvenliği (Test Tarihi), Mesleki Deneyim (Meslek Adı, Eğitim Durumu), Risk Yönetimi (Risk ve Getiri Tercihi, Uygunluk Sonucu) kişisel verileriniz;

● Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  ○ Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)’deki Genel Müşterilere Uygunluk Testi Yapma Yükümlülüğü'ne (Madde 33) istinaden işlenmektedir. Ancak profesyonel müşterilere bu test yapılmaz.

Müşteri tanıma kuralı kapsamındaki Kimlik (Ad, İmza, T.C. Kimlik No, Baba Adı, Ana Adı, vd.), Finans (IBAN, Banka Şubesi Adı, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Banka Adı, vd.), Müşteri İşlem (Yatırımcı Profili), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Unvan, Meslek Adı, Eğitim Durumu), İletişim (Telefon Numarası (Sabit), Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Faks Numarası), Risk Yönetimi (Risk Tercihi) kişisel verileriniz

● Faaliyetlerin SPK mevzuatına uygun yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  ○ Seri: V, No: 46 Sayılı Aracılık Faaliyetleri Ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'deki Müşteriyi Tanıma Kuralı'na (Madde 12) istinaden;

İşlenmektedir. Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ayrıca saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetelere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (ııı-45.1)'deki Yatırım Kuruluşlarınca Belgelerin Saklanması Yükümlülüğü'ne (Madde 27) istinaden saklanmaktadır.

Uzaktan kimlik tespiti ile bu yöntemle sözleşme imzalanması süreçlerinde işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma, ilgili işleme faaliyetinin bulunduğu ortamda kişisel verileriniz işlendiği esnada ayrıca gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Teminatlı Hisse Kredisi Başvurusunda Bulunuyorsanız

Kredi başvuru formu ve sözleşme kapsamındaki; Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Baba Adı, vd.), Müşteri İşlem (Hesap No, İmza Tarihi, Sözleşme Seri No, Başvuru Tarihi, Kredi Limiti), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Unvan, Öğrenim Düzeyi, Meslek Adı, Önceki Firma Adı, vd.), İletişim (İşyeri Telefonu) kişisel verileriniz;

● Hizmet satış ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
  ○ Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Teminatlı Hisse Kredisi Sözleşmesi'ne istinaden;

● Faaliyetlerin spk mevzuatına uygun yürütülmesi ve Hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  ○ Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış Ve Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (seri: V, No: 65)’deki Kredili İşlemlerde Çerçeve Sözleşme Yükümlülüğü'ne (Madde 11) istinaden işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, SPK gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;
● Adınıza bir hesap açılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esaları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)deki Takas Kuruluşu Ve Mkk'ya Bildirim ve Hesap Açtırılması Yükümlülüğü'ne (Madde 27) istinaden Saklama Kuruluşları’na (Takasbank ve MKK) aktarılır.

Hisse Senedi Alım Satım İşlemleri Gerçekleştiriyorsanız

İlgili Kişi
Kişisel verileri ALB Yatırım tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kurumumuz aracılığı ile hisse senedi alım satım işlemlerini internet üzerinden veya diğer yöntemlerle geçekleştirmeniz sırasında bazı kişisel verilerinizi işleriz. Bu bağlamda;
Online şubede oturum açmanız sırasında işlenen; Müşteri İşlem (Hesap No) İşlem Güvenliği (Şifre / Parola, Kalan Oturum Süresi, Oturum Açma Zamanı, Doğrulama Bilgisi, IP Adresi), kişisel verileriniz,

● Bilgi güvenliği süreçleri ile erişim yetkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  ○ Spk Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (vıı-128.9) ‘deki Bilgi Sistemlerinde Kimlik Doğrulama Yükümlülüğü'ne (Madde 14) istinaden

Online şubede gerçekleştirdiğiniz işlemler sırasında işlenen; Kimlik (Ad, Soyad), Finans (Miktar, Fiyat, İşlem, Bakiye Miktarı, Borç Tutarı, Alacak Tutarı,), İşlem Güvenliği (İşlem Tarihi, Müşteri Numarası, İşlem Zamanı), Müşteri İşlem (Emir bilgileri, İşleme konu varlık, MKK Sicil No, Menkul, Hisse Senedi, Hisse Grubu, Son Kapanış, Ekstre Bilgileri, vd.),

● Faaliyetlerin spk mevzuatına uygun yürütülmesi ve Hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  ○ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (ııı-45.1)’deki Emirlerin Alınması Borsaya İletilmesi Takibi Ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi yükümlülüğü (Madde 9) ile Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (ııı-45.1)’deki Yatırım Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler yükümlülüğüne (Madde 7) istinaden;
İşlenmektedir. Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ile çağrı merkezi yoluyla ilettiğiniz sözlü emir bilgileriniz ve ses kayıtlarınız, ayrıca saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetelere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (ııı-45.1)'deki Yatırım Kuruluşlarınca Belgelerin Saklanması Yükümlülüğüne (Madde 27) istinaden saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, SPK gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;
● Talep ettiğiniz tüm işlemlere ilişkin emir kayıtları, işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, borsa ve saklama kuruluşlarına iletilmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esaları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)deki Takas Kuruluşu Ve Mkk'ya Bildirim ve Hesap Açtırılması Yükümlülüğü'ne (Madde 27) istinaden Borsaya (Borsa İstanbul) ve Saklama Kuruluşları’na (Takasbank ve MKK) aktarılır

VİOP İşlemleri Gerçekleştiriyorsanız

İlgili Kişi
Kişisel verileri ALB Yatırım tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kurumumuz aracılığı ile VİOP işlemlerini internet üzerinden veya diğer yöntemlerle geçekleştirmeniz sırasında bazı kişisel verilerinizi işleriz. Bu bağlamda;
Online şubede oturum açmanız sırasında işlenen; Müşteri İşlem (Hesap No) İşlem Güvenliği (Şifre / Parola, Kalan Oturum Süresi, Oturum Açma Zamanı, Doğrulama Bilgisi, IP Adresi), kişisel verileriniz

● Bilgi güvenliği süreçleri ile erişim yetkilerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  ○ SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (vıı-128.9) ‘deki Bilgi Sistemlerinde Kimlik Doğrulama Yükümlülüğü'ne (Madde 14) istinaden
Online şubede gerçekleştirdiğiniz işlemler sırasında işlenen; Kimlik (Ad, Soyad), Finans (Tutar, Kar/Zarar, Teminat Tutarı, Alınan Faizler, Dönemiçi Giderler,), İşlem Güvenliği (İşlem Tarihi, Müşteri Numarası, İşlem Zamanı), Müşteri İşlem (Emir bilgileri, İşleme konu varlık, Açılan Pozisyon, Teminat Aktarım Talebi, Vadeli İşlem Endeksi, Ekstre Bilgileri, vd.),

● Faaliyetlerin spk mevzuatına uygun yürütülmesi ve Hisse ve viop yatırım işlemlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  ○ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (ııı-45.1)’deki Emirlerin Alınması Borsaya İletilmesi Takibi Ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi yükümlülüğü (Madde 9) ile Yatırım Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler yükümlülüğüne (Madde 7) istinaden;
İşlenmektedir. Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ile çağrı merkezi yoluyla ilettiğiniz sözlü emir bilgileriniz ve ses kayıtlarınız, ayrıca saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetelere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (ııı-45.1)'deki Yatırım Kuruluşlarınca Belgelerin Saklanması Yükümlülüğüne (Madde 27) istinaden saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, SPK gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;
● Talep ettiğiniz tüm işlemlere ilişkin emir kayıtları, işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, borsa ve saklama kuruluşlarına iletilmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esaları Hakkında Tebliğ (ııı-39.1)deki Takas Kuruluşu Ve Mkk'ya Bildirim ve Hesap Açtırılması Yükümlülüğü'ne (Madde 27) istinaden Borsaya (Borsa İstanbul) ve Saklama Kuruluşları’na (Takasbank ve MKK) aktarılır.

İLETİŞİM SÜREÇLERİ

Talep-Şikayet Takibi ve İletişim

ALB web sitelerinde veya mobil uygulamalarında yer alan destek adresi, çağrı merkezi, posta ve diğer kanallar ile bize bildirdiğiniz talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile birlikte;

● Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 ○ KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

ALB Canlı Yardım Uygulaması

ALB Yatırım Canlı Yardım uygulamasını kullanarak teknik destek almak istemeniz halinde, Uygulama ID, şifre ve ekran görüntüsü bilgileriniz kaydedilmeksizin teknik destek ekiplerimize size satış sonrası destek vermek ve müşteri memnuniyeti amacıyla açık rızanıza istinaden işlenir. Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz yurt dışında bulunan altyapı tedarikçilerimize de KVKK Md9/1 kapsamında açık rızanıza istinaden güvenli ve şifreli olarak aktarılır.

Pazarlama Süreçleri

ALB Yatırım’dan ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Ticari İletişim ce Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Md.7’ye istinaden İYS’ye bildirilmektedir. Ayrıca ileti gönderebilmemiz için kişisel verileriniz lisanslı ileti gönderim tedarikçimize aktarılır.

SPK kapsamındaki bilgilendirme iletileri hukuki yükümlülüğümüz gereği onayınız aranmaksızın gönderileceğinden bu kapsamda değerlendirilmez.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz albyatirim.com.tr web sitesi ile ALB Yatırım mobil uygulaması üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Fiziki olarak ilettiğiniz belgeler otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız ya da fiziki evrakları posta veya sair yöntemlerle bize iletmeniz gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir. Otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel verilerinizden yalnızca bir veri kayıt sisteminin parçası olanlar Kanun kapsamında kişisel veri işleme olarak değerlendirilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No: 74 A / 80 Pk: 34394 Merkez Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak;
albmenkul@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
● Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@albyatirim.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda
● Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
● Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
● Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
● Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.
Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.

ALB Yatırım Hesabı 
Başvuru Formu
ALB Yatırım hesabı başvuru formu ile 
hemen hesabınızı açın.
img +90